Model CCM

CCM - Chronic Care Model

Model chronickej starostlivosti (the Chronic Care Model – CCM) pozostáva zo štyroch vzájomne prepojených systémových zložiek, ktoré sú považované za kľúčové pri poskytovaní kvalitnej starostlivosti o ľudí s chronickým ochorením: podpora self-manažmentu, dizajnu systému poskytovania starostlivosti, podpora rozhodovania a klinické informačné systémy. Tieto zložky sú umiestnené do kontextu zdravotného systému, ktorý spája primerane organizovaný systém poskytovania zdravotníckych služieb s komplementárnymi komunitnými zdrojmi a politikami (Wagner et al. 2005). Model podporuje proaktívny prístup pri podpore posilnenia postavenia pacientov a ich komunity. CCM prispieva k zlepšovaniu kvality starostlivosti o pacienta a zdravia a eliminácii etnických a sociálnych nerovností. Každú z domén je možné ďalej aplikovať do stratégií, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie integrovanej starostlivosti. Rozšírená definícia CCM v súčasnosti zahŕňa aj širšie spektrum determinantov zdravia ako je podpora zdravia, prevencia, skríning, personalizovaný manažment ochorení, rehabilitácia a paliatívnu starostlivosť (WHO, 2016).

Model starostlivosti o chronicky chorých (Wagner, 1999)

Zdroje:

Wagner et al.(2005)  „Finding common ground: patient-centeredness and evidence-based chronic illness care.“ 
Journal of Alternative & Complementary Medicine 11: 1.1-7.
WHO (2016) Integrated care models: an overview. Dostupné z: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/322475/Integrated-care-models-overview.pdf

Ďalšie v sekcii PRIPRAVIŤ SA

Integrovaná starostlivosť

Základné koncepty a princípy
integrovanej starostlivosti

Príklady dobrej praxe

Inšpiratívne príklady dobrej praxe
z iných krajín