Použitie na Slovensku

Použitie SCIROCCO Exchange

Na Slovensku bolo prvé hodnotenie úrovne integrácie na regionálnej a národnej úrovni realizované v roku 2019 pomocou slovenskej verzie nástroja SCIROCCO Exchange s následným budovaním konsenzu so stakeholdermi prostredníctvom moderovanej diskusie vo fokusovej skupine.

Máte záujem zapojiť sa do vyplnenia online dotazníka a prispieť Vašim hodnotením k posúdeniu úrovne integrácie sociálnej a zdravotnej starostlivosti na Slovensku? Môžete tak urobiť kliknutím na: 

Aká je úroveň integrácie na Slovensku?

Výsledky hodnotiaceho procesu.
  • Konsenzus vytvorený na základe diskusie so stakeholdermi vo fokusovej skupine ukázal, že iba jedna dimenzia (Koordinácia procesu) dokázala dosiahnuť vyššiu, ale stále nie uspokojivú úroveň zrelosti (skóre 2).
  • Celkové skóre jednotlivých dimenzií integrácie bolo veľmi nízke a úroveň zrelosti sa pohybovala väčšinou medzi úrovňou 0 (v 4 dimenziách) a 1 (v 7 dimenziách).
  • Zo štúdie vyplýva nutnosť ďalšieho zvyšovania úrovne integrácie vo všetkých posudzovaných dimenziách.
  • Diskusia s aktérmi v oblasti integrovanej starostlivosti ukázala, že jedným z kľúčových problémov je nedostatočná komunikácia a koordinácia medzi Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vládne orgány si uvedomujú nedostatočnú integráciu medzi zdravotným a sociálnym systémom alebo nedostatočne rozvinutú dlhodobú starostlivosť, no napriek tomu sa od roku 2014 neprijala efektívna politika ani systematické opatrenia.
  • Zmena je podľa odborníkov iniciovaná prevažne smerom zdola nahor alebo prostredníctvom mimovládnych organizácií.
  • Potrebné je vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá by bola schopná navrhovať a riadiť opatrenia pre integračný proces na národnej, regionálnej a/alebo miestnej úrovni. 
  • Aj keď je v rámci zdrojov EÚ k dispozícii určitá úroveň financovania, tieto zdroje boli doteraz používané primárne na  rekonštrukciu alebo výstavbu centier integrovanej starostlivosti, nie na efektívnejšie prepájanie už existujúcich subjektov a posilňovanie ich spolupráce.
  • Štrukturálne charakteristiky, ako je vysoký priemerný vek zdravotníckych pracovníkov a odborníkov v sociálnej starostlivosti, môžu mať negatívny vplyv na integráciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 
Individuálne hodnotenie úrovne integrácie ​
Výsledok konsensu v hodnotení úrovne integrácie ​
Ďalšie v sekcii ŠTART

Nástroje

Nástroje pre zefektívnenie implementácie
integrovanej starostlivosti

Implementácia

Projekty a kľúčoví aktéri v oblasti
integrovanej starostlivosti na Slovensku