ŠTART

Zvýšenie porozumenia a lokálnej pripravenosti na zistenie potrieb a priorít pri prijímaní a rozširovaní integrovanej starostlivosti použitím online hodnotiaceho nástroja SCIROCCO Exchange.

Zlepšenie prístupu k dostupným poznatkom o integrovanej starostlivosti.

Spolutvorbu personalizovanej podpory pre tých, ktorí hľadajú pomoc pri príprave podmienok pre zmenu alebo zlepšenie existujúcich návrhov systémov integrovanej starostlivosti, prostredníctvom individualizovaného transferu poznatkov.

Využitie výsledkov transferu poznatkov a budovania kapacít pre spolutvorbu plánov zlepšovania, ktoré sú prispôsobené lokálnemu kontextu, úrovni zrelosti a ašpiráciám európskych regiónov a organizácií.

Nástroje

Nástroje pre zefektívnenie implementácie integrovanej starostlivosti

Použitie na Slovensku

Použitie nástrojov pre implementáciu integrovanej starostlivosti na Slovensku

Implementácia

Projekty a kľúčoví aktéri v oblasti integrovanej starostlivosti na Slovensku