Nástroje

Nástroj SCIROCCO Exchange

Nástroj SCIROCCO Exchange je online seba-hodnotiaci dotazník, ktorého cieľom je posúdiť pripravenosť krajín, regiónov a organizácií pre integrovanú starostlivosť. Vychádza z koncepčného Modelu zrelosti pre integrovanú starostlivosť, ktorý vypracovala Akčná skupina B3 pre integrovanú starostlivosť v rámci Európskeho inovatívneho partnerstva v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (EIP – AHA). Model bol validizovaný a testovaný v rámci projektov financovaných z prostriedkov EÚ v oblasti zdravia (DG SANTE) SCIROCCO a SCIROCCO Exchange. Nástroj SCIROCCO Exchange bol testovaný a použitý vo viac ako 75 regiónoch a organizáciách v rámci Európy a tiež Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, Singapuru a USA.

Prínos
  • pochopiť silné a slabé stránky lokálneho kontextu integrovanej starostlivosti a informovať tvorcov politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni o potenciálnych oblastiach zlepšenia
  • podporovať dialóg medzi zúčastnenými aktérmi (stakeholdermi) o napredovaní pri implementácii a poskytovaní integrovanej starostlivosti
  • podporovať aktivity partnerstva a koučingu v jednotlivých krajinách, regiónoch a organizáciách s cieľom lepšie pochopiť lokálne podmienky, ktoré umožnia úspešné zavedenie integrovanej starostlivosti

Zdroje:

Viac informácií o dotazníku SCIROCCO Exchange a popis jeho jednotlivých položiek nájdete na:

Ďalšie v sekcii ŠTART

Použitie na Slovensku

Aktuálny rámec implementácie
integrovanej starostlivosti na Slovensku

Implementácia

Projekty a kľúčoví aktéri v oblasti
integrovanej starostlivosti na Slovensku